Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

1. Aydınlatma Metni’ nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu: Şirketimiz ‘’UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ’’  veya “Şirket”, kullanıcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca kullanıcıların UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

  2. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Kullanıcılara ait kişisel veriler, UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ ’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ’nin ve UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin veya şirketlerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ’nin sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.   3. Kullanıcıların Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları: Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için kullanıcıların açık rızasının alınması gerekmektedir.   Bu kapsamda kullanıcıların kişisel verileri; kullanıcılara yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Kullanıcı hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ’ e ait internet sitesi, kullanıcı paneli ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ’nin hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ’nin sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Kullanıcı’ nın vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek, üçüncü şahıslara aktarılabilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.   4. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı: Kullanıcılara ait kişisel veriler, UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ’nin ve UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ’nin sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, yurt içinde veya yurt dışında mukim iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.   5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda veya UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ’nin talebi halinde fiziksel olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları: Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://englishwitheddie/gizlilik-politikasi adresinde yer alan UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ Gizlilik Politikası’ nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. UMUR FİKİR GELİŞİM YAYINCILIK YAZILIM EĞİTİM LTD ŞTİ’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkı saklıdır.
Login/Register